Unesite podatke!

Registracija

E-mail
Lozinka
Ponovi lozinku
Već imaš korisnički račun? Prijavi se
Odabrani tag -
Vrati se natrag

Članci
Pravo na pristup sudu u građanskim stvarima na temelju članka 6. EKLJP-a
Irena Rauch Resanović, univ. spec. iur.
Odvjetnica u Zagrebu 14. svibanj 2019.
Irena Rauch Resanović odvjetnica je u Karlovcu
Sažetak
Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda , stupivši na snagu 3. rujna 1953., ostvarila je svoj utjecaj na razvoj svijesti o ljudskim pravima i temeljnim slobodama u Europi. Ratifikacijom Europske konvencije i njezinih protokola, postala je dio pravnog poretka Republike Hrvatske čime se Hrvatska obvezala svoje zakonodavstvo i praksu uskladiti sa standardima koje je postavio Europski sud za ljudska prava sa sjedištem u Strasbourgu. Među brojnim pravima koje navedena Europska konvencija jamči, pravo na pošteno (pravično) suđenje kako je zajamčeno člankom 6. posebno je značajno s aspekta procesnih ljudskih prava. Iako je pojam „pravo na pošteno suđenje“ općenito i neodređeno postavljen, u sebi sadrži nekoliko vidova tog prava kojima je Europski sud za ljudska prava posvetio posebnu pozornost. Kao što je i sudska praksa država potpisnica podložna promjenama, i praksa Europskog suda za ljudska prava prilagođava se promjenama u društvu. Stoga je predmet ovog rada pravo na pristup sudu kao jedan od elemenata prava na pošteno (pravično) suđenje iz članka 6. Europske konvencije pri čemu će se osvrt dati na subjekte prava na pristup sudu, na situacije u kojima to pravo postoji te kakav mora biti sadržaj obveze da bi se omogućila pravna zaštita. Posebna pozornost bit će posvećena analizi odluka Europskog suda za ljudska prava u kojima je u odnosu na druge države potpisnice Europske konvencije utvrđena povreda prava na pristup sudu, odluka u kojima je u odnosu na Hrvatsku utvrđena povreda navedenog prava i konačno analizi novijih odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske čiji je predmet razmatranja bio članak 29. Ustava Republike Hrvatske odnosno navodna povreda prava na pristup sudu iz članka 6. Europske konvencije. Pravo na pristup sudu kao jedan od oblika prava na pošteno suđenje odnosi se i na građanski i na kazneni postupak, međutim, u ovom radu bit će isključivo govora o pravu na pristup sudu u građanskim predmetima.

lipanj 2019.
Datum izdanja: 8. srpanj 2019.
Broj: 2
Uredništvo: Narodne novine d.d.
Ostali članci iz izdanja
Znanstveno-stručni časopis za pravnu praksu i teoriju
Opći uvjeti korištenja Zaštita privatnosti Copyright 2019. Narodne novine
NARODNE NOVINE D.D.
Savski gaj, XIII. put 6, 10020 Zagreb
OIB 64546066176